Wyjazdy zawsze blisko natury - morzegory.com.pl

Apartment Raffo
1 200,00 zł
Baita Kate
1 200,00 zł
Apartment Pemont
1 000,00 zł
Baita Paradisin
990,00 zł
Baita Costaccia
1 000,00 zł
Współpracujemy:
Regulamin

Regulamin imprez turystycznych organizowanych przez biuro turystyczne „Morze Góry?” Jakub Janowski, zwane dalej „MORZE GÓRY”

I. ZASADY OGÓLNE

1) Niniejszy dokument ("Regulamin") określa ogólne warunki udziału w imprezach turystycznych organizowanych przez MORZE GÓRY z siedzibą Warszawie przy ul. Blacharskeij1/590.

2) MORZE GÓRY, przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, przekaże Klientowi: a. dane kontaktowe tj. nazwisko lub nazwę lokalnego przedstawiciela MORZE GÓRY (lub innej instytucji z nim współpracującej), oraz jego adres i numer telefonu;

II. ZAWARCIE UMOWY

1) Zawarcie Umowy następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli przez Klienta oraz skutkuje akceptacją Regulaminu oraz świadczeń w ofercie MORZE NARTY dla Klienta. Przed zawarciem Umowy Klient zobowiązany jest zapoznać się z programem imprezy, Regulaminem, informacjami o warunkach ubezpieczenia, ogólnymi informacjami o przepisach paszportowych, szczególnych zagrożeniach, ewentualnych przeciwwskazaniach zdrowotnych do udziału w imprezie. 2) Klient podpisuje Umowę osobiście, w przypadku osoby niepełnoletniej Umowę podpisują rodzice lub opiekunowie prawni. W przypadku wyjazdu osoby małoletniej bez rodziców lub opiekunów prawnych, z osobą towarzyszącą, wymagana jest ich pisemna zgoda na taki wyjazd złożona w obecności przedstawiciela MORZE GÓRY. 3) Zamówienie zbiorowe podpisują osoby należycie do tego upoważnione. Osoba podpisująca Umowę w imieniu i na rzecz osoby trzeciej powinna okazać pełnomocnictwo do zawarcia Umowy, albo złożyć pisemne oświadczenie, że jest należycie umocowana do zawarcia Umowy. Złożenie zamówienia zbiorowego może nastąpić po zapoznaniu się reprezentowanych osób z informacjami, o których mowa w pkt. 1 powyżej, a osoba je reprezentująca składa w tym zakresie właściwe oświadczenia obejmujące także ich zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestników zbiorowej imprezy turystycznej.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ MORZE GÓRY

1) MORZE GÓRY nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie świadczeń przez przewoźników lotniczych, drogowych, kolejowych i morskich, chyba że co innego Strony uzgodnią w Umowie. 2) W przypadku wcześniejszego powrotu Klienta na jego życzenie, powrót ten odbywa się na koszt i ryzyko Klienta.

IV. ZMIANY WARUNKÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ

1) W sytuacji, gdy MORZE NARTY przed rozpoczęciem imprezy turystycznej będzie zmuszone, z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki organizowanej imprezy turystycznej (także wzrost ceny na skutek zmiany kursu walut i innych opłat związanych z organizacją imprezy turystycznej), powinien on niezwłocznie powiadomić o tym Klienta. W takiej sytuacji Klient zobowiązany jest w terminie 2 dni poinformować MORZE GÓWY, czy: przyjmuje proponowaną zmianę warunków Umowy lub; b. odstępuje od Umowy.

2) Jeżeli część programu imprezy, z przyczyn niezależnych od MORZE GÓWY (np. złe warunki pogodowe), nie będzie mogła zostać wykonana, pozostanie to bez wpływu na koszt imprezy, przy czym MORZE GÓRY dołoży starań, aby wykonać w ramach tej imprezy odpowiednie świadczenia zastępcze.

V. WARUNKI PŁATNOŚCI

1) Podpisując Umowę z MORZE GÓRY Klient wpłaca zaliczkę w wysokości 30% ceny imprezy turystycznej. Pozostała część ceny zostanie zapłacona nie później, niż 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. Jeżeli Umowa jest podpisywana 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy lub później, Klient zobowiązany jest do zapłaty całości ceny. Ewentualne odstępstwa od tej zasady mogą zostać uzgodnione w Umowie. 2) Brak wpłaty w wyznaczonym w Umowie terminie skutkuje rozwiązaniem Umowy z Klientem. W takim wypadku stosuje się pkt VI 2) Regulaminu odpowiednio.

VI. REZYGNACJA KLIENTA Z UDZIAŁU W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ

1) Rezygnacja Klienta z udziału w imprezie turystycznej następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia, przy czym jest skuteczna w dacie wpływu takiego oświadczenia do MORZE NARTY. 2) MORZE NARTY jest uprawnione do dokonania potrącenia, z dokonanymi przez Klienta wpłatami, kwoty odpowiadającej wysokości rzeczy w poniesionych przez niego kosztów związanych z organizacją imprezy oraz z jej zmianą lub odwołaniem, w szczególności w zakresie związanym rezygnacją z rezerwacji / najmu pokoju, apartamentu lub wykorzystywaniem pokoju wieloosobowego/apartamentu. Ponadto, jeżeli z udziału w imprezie rezygnuje 1 z 2-óch bądź jeden z kilku uczestników, którzy wspólnie wykupili pokój 2 osobowy lub studio/apartament kilkuosobowy, druga osoba, która podróżować będzie samotnie, zobowiązana jest do uiszczenia opłaty odpowiadającej dodatkowi za pokój jednoosobowy (w przypadku wycieczek i braku dopłaty do pokoju jednoosobowego osoba taka zostanie dokwaterowana do innej), zaś pozostałe osoby zobowiązane są dopłaty za pozostałe studio/apartamencie wolne łóżko. 3) Jeżeli w miejsce uczestnika (także Klienta), Klient wskaże inną osobę spełniającą warunki udziału w imprezie i w związku z taką zmianą MORZE NARTY poniesie dodatkowe koszty, Klient i nowy uczestnik będą solidarnie zobowiązani do zwrotu takich kosztów, chyba że co innego zostanie uzgodnione w Umowie podpisywanej z nowym uczestnikiem. 4)Każda zmiana umowy, także rezygnacja z udziału w imprezie, wiąże się z obowiązkiem zapłaty przez Klienta na rzecz MORZE GÓRY opłat manipulacyjnej w wysokości 100 zł. 5) Na życzenie Klienta nastąpi mu przedstawione wyliczenie poniesionych przez JAFI SPORT kosztów związanych z rezygnacją Klienta. Ich wstępne naliczenie nastąpi najpóźniej w 1-ym dniu imprezy, a ostateczna wysokość kosztów MORZE GÓRY przygotuje najpóźniej w 1. dniu po zakończeniu imprezy. 6) Jeżeli w wyniku dokonanej weryfikacji kosztów rzeczywiście poniesionych w indywidualnym przypadku, okaże się, że istnieje różnica pomiędzy kwotą wpłaconą przez Klienta, a kosztami poniesionymi przez MORZE GÓRY, to w takim wypadku w terminie 21 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej zostanie dokonany zwrot różnicy. 7) Postanowienia pkt 1-5 powyżej stosuje się odpowiednio do sytuacji, gdy rezygnacja dotyczy zamówienia zbiorowego, a oświadczenie w przedmiocie składa osoba reprezentująca uczestników zbiorowej imprezy.

VII. ODWOŁANIE IMPREZY TURYSTYCZNEJ

1) Jeżeli Klient, zgodnie z pkt. 1) rozdz. IV odstąpi od Umowy lub jeżeli MORZE GÓRY odwoła imprezę turystyczną z przyczyn niezależnych od Klienta (w tym z przyczyn leżących po stronie kontrahentów MORZE GÓRY), Klient ma prawo, według swojego wyboru: a. uczestniczyć w imprezie zastępczej o tym samym standardzie, chyba że zgodzi się na imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie; b. żądać zwrotu świadczeń.

2) Klient powinien dokonać wyboru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 2 dni po otrzymaniu oświadczenia MORZE GÓRY o odwołaniu imprezy i rozwiązaniu Umowy. O ile Klient nie skorzysta ze swojego prawa do wzięcia udziału w innej imprezie turystycznej, otrzyma po bezskutecznym upływie ww. terminu – zwrot kwoty zapłaconej za uczestnictwo w imprezie turystycznej.

VIII. OBOWIĄZKI KLIENTA

1) Od chwili rozpoczęcia imprezy turystycznej Klient zobowiązany jest do: a. stosowania się do wskazówek przedstawicieli MORZE GÓRY dotyczących realizacji programu imprezy: b. podporządkowania się w trakcie imprezy wszelkim wskazówkom i zaleceniom porządkowym przedstawicieli MORZE GÓRY umożliwiającym realizację oferty. c. posiadania dokumentów podróżnych (paszportu) oraz gdy wymagają tego przepisy wiz turystycznych. d. do przestrzegania przepisów celnych i dewizowych obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej, krajach tranzytowych i docelowych, a także przepisów porządkowych oraz związanych z bezpieczeństwem przepisów pożarowych w miejscu zakwaterowania. 2) Klient jest zobowiązany poinformować MORZE GÓRY o zmianie danych osobowych, adresu, wymianie paszportu czy innego dokumentu przedstawionego MORZE GÓRY. Informacje należy przekazać MORZE GÓRY niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany. 3) W przypadku braku takiej informacji lub przekazania jej po terminie wskazanym powyżej, MORZE GÓRY nie ponosi odpowiedzialności za wynikające z Tego zdarzenia skutki, co może być równoznaczne z rezygnacją Klienta z uczestnictwa w imprezie. Ewentualne koszty powstałe w wyniku takiej zmiany ponosi Klient.

X. UBEZPIECZENIE

1) MORZE GÓRY informuje o możliwości zawarcia przez Klienta stosownego ubezpieczenie gwarancyjnego. 2) Zawierając Umowę Klient deklaruje, że stan jego zdrowia umożliwia udział w imprezie turystycznej organizowanej przez MORZE NARTY. 3) Klient w takim wypadku objęty jest podstawowym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów leczenia. 4) Umowa Ubezpieczeniowa jest zawarta za pośrednictwem MORZE NARTY na rzecz Klienta. 5) W przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, nagłego zachorowania lub powstania zdarzenia objętego ubezpieczeniem, Klient, o ile jest to możliwe, zobowiązany jest skontaktować się telefonicznie z Centrum Alarmowym Ubezpieczyciela, gdzie zostaną udzielone dalsze informacje.

XI. REKLAMACJE

1) Jeżeli w trakcie imprezy turystycznej Klient stwierdzi nieprawidłowe wykonywanie świadczeń przez podmioty współpracujące z MORZE NARTY, mogące mieć negatywny wpływ na należyte wykonanie Umowy, Klient zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić na piśmie podczas pobytu wykonawcę usługi oraz rezydenta MORZE NARTY. 2) Niezależnie od zawiadomienia, o którym mowa w pkt 1, Klient może złożyć MORZE NARTY reklamację zawierającą wskazanie uchybienia w sposobie wykonania umowy oraz określenie swojego żądania, w terminie 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej. MORZE NARTY rozpatrzy w terminie 30 dni złożoną przez Klienta reklamację.

...jest pusty

Facebook Messenger
Facebook Messenger

Ilość produktów w przechowalni: 0

Zobacz

Oferujemy tani wyjazd na narty, w miejsca wymarzone dla każdego. Jeżeli nie wiesz gdzie na narty jechać, to dobrze trafiłeś. Tylko u nas tanie narty w alpach, oraz tani wyjazd studencki na narty. Zapraszamy na tanie narty za granicą. Dla szkół oferujemy wyjazd na ferie w alpy w atrakcyjnych cenach. Bardzo tani wyjazd na narty za granicę, w cenie z zakwaterowaniem dostępny jest od ręki. Jeżeli nie jesteś zdecydowany do końca gdzie na narty zagranicę, to zadzwoń do nas, nasi konsultanci odpowiedzą na każde pytania. Oferujemy last minute wyjazd w narty w niskich cenach, tylko dzisiaj promocja wyjazd w narty. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.